Thuốc sát trùng phổ rộng

THUỐC SÁT TRÙNG PHỔ RỘNG AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ VẬT NUÔI

Thành phần:

Quatermay ammonium compounds……………………………………………………….125g

Glutaraldehyde…………………………………………………………………………………..50g

0981.168.663